ICMAB-CSIC


ICMAB-CSIC genera nous coneixements en ciències de materials i el transfereix a la indústria dins de l’Espai Europeu de Recerca. Els temes de recerca de l’ICMAB (recerca i desenvolupament bàsics i aplicats) són els següents: Conversió i sistema d’emmagatzematge d’energia sostenible, Superconductors per a aplicacions de potència, Electrònica d’òxid, Electrònica molecular i Biomaterials.