Medició de la calor alliberada o absorbida en interaccions biomoleculars en solució

Servei


Permet analitzar interaccions proteïna-proteïna, proteïna- molècula petita, enzim-inhibidor, anticós-antigen, proteïna-ADN, etc.

Més informació:

Call Now Button