Caracterització nanotribològica de materials

Servei


Avaluació del coeficient de fricció i desgast, amb o sense lubricació, en mostres volumètriques, recobriments i capes fines. Determinació dels mecanismes de dany, desgast mitjançant tècniques de microscòpia electrònica (SEM,EDX) i confocal.

Més informació: