Cromatògraf

Equipament/Infraestructura


La cromatografia és una tècnica de separació de components d’una mescla. Consisteix en dissoldre la mescla en un fluid, anomenat fase mòbil, i fer-la circular a través d’una estructura de gran àrea superficial que sosté un altre material, anomenat fase estacionària. El diferent grau de retenció dels components de la mescla en la fase estacionària, determinat pel coeficient de partició entre les dues fases, provoca que, en circular-hi a través, aquests ho facin a diferents velocitats i es separin.

 

Equips

 

Cromatògraf de líquids (HPLC) amb detector UV-Vis E2695 // 2489


Cromatògraf de gasos (GC) connectat en línia amb el reactor continu Agilent


Cromatògraf de gasos (GC)


Cromatògraf de permeabilitat (GPC)


Cromatògraf iònic


Cromatògraf líquid d’alta resolució (HPLC)


Cromatografia líquida d’alta resolució i de permeabilitat (HPLC-GPC)


Micromatògraf de gasos 

Més informació:

Call Now Button