Cromatògraf

Equipament/Infraestructura


La cromatografia és una tècnica de separació de components d’una mescla. Consisteix en dissoldre la mescla en un fluid, anomenat fase mòbil, i fer-la circular a través d’una estructura de gran àrea superficial que sosté un altre material, anomenat fase estacionària. El diferent grau de retenció dels components de la mescla en la fase estacionària, determinat pel coeficient de partició entre les dues fases, provoca que, en circular-hi a través, aquests ho facin a diferents velocitats i es separin.

Equips:

Cromatògraf de líquids d’alta eficàcia (HPLC) Alliance E 2695 Waters amb detector UV-Vis E2489 (Ecopol Tech) 

Cromatògraf líquid d’alta resolució (HPLC) (UPC)

Cromatografia líquida d’alta resolució i de permeabilitat (HPLC-GPC) (UPC)

Cromatògraf de líquids amb detector de masses (UHPLC-MSMS) (Waters, Acquity XEVO TQ) (Leitat)

 

Cromatògraf de gasos (GC) connectat en línia amb el reactor continu Agilent (Eurecat)

Cromatògraf de gasos (GC) (UPC)

Micromatògraf de gasos (UPC)

Cromatògraf de gasos amb detector de masses (Agilent 7890B-5977B) (Leitat)

 

Cromatògraf iònic (UPC)

Cromatògraf de permeabilitat (GPC) (UPC)

 

Més informació: