Detecció d’interaccions biomoleculars

Servei


Mitjançant l’ús d’un biosensor de Ressonància de Plasmó Superficial (SPR) , es poden mesurar interaccions biomoleculars (per exemple proteïna-proteïna, anticòs-antigen, DNA-DNA, etc.) amb elevada sensibilitat, en temps real i sense emprar marcadors. L’instrument a la nostra disposició dissenyat i fabricat pel grup de recerca, permet duu a terme dues mesures simultànies (sistema de doble canal) i té integrats tots els components necessaris per operar de manera autònoma

Més informació:

Call Now Button