Desenvolupament, caracterització i anàlisi de superfícies

Servei


Tractaments tèrmics màssics fins a temperatures de 1550ºC. Tractaments tèrmics de sinteritzat. Tractaments d’esterilització per autoclau. Tractaments de corrosió accelerada. Tractaments tèrmics en atmosfera controlada (N2, Ar, CO2, He). Recobriments plasma de baixa temperatura. Tractaments d’activació superficial. Liofilització de mostres i materials.
Microscòpia electrònica de rastreig SEM/FSEM. Microsc. electrònica de transmissió TEM. Interferometria òptica. Microsc. de forces atòmiques AFM. Microsc. de fluorescència. Microsc. òptica i anàlisis d’imatge. Potencial-Z. Angle de contacte. Perfilometria de contacte. 

Més informació:

Call Now Button