Caracterització nanomecànica de materials metàl·lics, ceràmics i polimèrics.

Servei


Avaluació de diferents propietats mecàniques a nivell local (duresa, mòdul de Young, fatiga de contacte, resistència a la fractura, límit elàstic). Caracterització de les superfícies mitjançant la tècnica de microscòpia electrònica (SEM) i confocal.

Més informació: