Caracterització de soldadures

Servei


Avaluació de la duresa, mòdul de Young i tensions residuals en material base i ZAT. Anàlisi de la soldadura mitjançant tècniques de microscòpia electrònica (SEM, EDX, EBSD) i confocal.

Més informació: