Caracterització de compostos i nous nanocompostos desenvolupats

Servei


  • Fabricació de provetes por injecció
  • Caracterització mecànica
  • Caracterització reològica y tèrmica

Més informació: