Materfad


MATERFAD, centre de materials de Barcelona, desenvolupa una tasca de recerca i vigilància tecnològica en el camp dels nous materials i presta serveis de consultoria i formació a empreses, professionals, universitats i centres tecnològics. A MATERFAD hi ha representades totes les famílies de materials (biomaterials, ceràmics, compostos, polímers, etc.). El seu caràcter transversal el converteix en un catalitzador de la innovació entre universitats, centres tecnològics, empreses, dissenyadors, industrials, enginyers i arquitectes, facilitant així la transferencia tecnológica entre diferents sectors.