Implementació de solucions d’electrònica de superfície

Servei


Combinant tècniques de dipòsit (Sputtering, PECVD), d’enmascarament (fotolitografia, screen printing, transfer, direct masking) i de conexionat per a microelectrònica, entre d’altres, es realitzen treballs en els que es diposita un circuit elèc tric funcional a la superficie d’una peça donada.

Més informació:

Call Now Button