Aplicació de nanorecobriment termo-reflectant a cobertes planes o inclinades, per millorar l´aïllament tèrmic

Servei


Aplicació de la pintura acrílica base aigua amb propietats termo-reflectants i impermeabilitzants, Surfapaint Thermodry Elastomeric Roof. Per tal de reduir la transmitància tèrmica de l´element constructiu mitjançant una reflectivitat de la radiació infrarroja i una emissivitat properes al 90%. La seva aplicació a elements constructius suposa un important  estalvi en climatització i millora del confort tèrmic. S´aplica mitjançant maquinaria airless.

Més informació:

Call Now Button