Aplicació de nanorecobriment fotocatalític transparent a superfícies poroses

Servei


Mitjançant la pulverització del nanorecobriment fotocatalític transparent Surfashield C, es transformen els elements constructius porosos (com el formigó, ciment, pedra natural, asfalt, etc) en autoesterilitzants i autonetejants. D´aquest manera, mitjançant la fotocatàlisi, es degraden els contaminants de l´aire que són molt perjudicials per la salut (NOx, SOx, COV, etc) i la matèria orgànica (bactèries i microorganismes), i són transformats en nitrats que són totalment inerts. Producte aplicable en qualsevol substrat poròs.

Més informació:

Call Now Button