Circular dichroism spectroscopy (CD) / Dicroisme Circular

Equipament/Infraestructura


Marca: Applied Photophysics

Model: Chirascan Plus

El dicroisme circular (CD) és la diferència en l’absorbància entre la llum polaritzada circular de la mà esquerra (L-CPL) i la llum polaritzada circularment de la mà dreta (R-CPL) i es produeix quan una molècula conté un o més cromòfors quirals (grups que absorbeixen la llum). L’espectroscòpia de dicroisme circular és una tècnica espectroscòpica on es mesura el CD de molècules en un rang de longituds d’ona. S’utilitza àmpliament per estudiar molècules quirals de tot tipus i mida, però és en l’estudi de molècules biològiques grans on troba les seves aplicacions més importants. Un ús primari és analitzar l’estructura secundària o la conformació de macromolècules, en particular les proteïnes, el dicroisme circular es pot utilitzar per observar com canvia l’estructura secundària amb les condicions ambientals o la interacció amb altres molècules. La informació estructural, cinètica i termodinàmica de les macromolècules es pot derivar de l’espectroscòpia de dicroisme circular.

Més informació:

Call Now Button