Avís Legal

Avís Legal

PROTECCIÓ DE DADES I LSSI

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, informem l’Usuari que les seves dades, recollides en el cas d’accedir, navegar, registrar-se i / o utilitzar la web i / o els Serveis, seran tractades en un fitxer responsabilitat de l’CLÚSTERMAV, les finalitats són:

  • Gestionar la relació comercial amb l’Usuari
  • Informar de nous productes i serveis propis, que puguin ser del seu interès, mitjançant correu electrònic a través d’un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, correu ordinari, telèfon, fax, etc a aquells usuaris que hagin atorgat expressament el seu consentiment per a la recepció d’aquestes comunicacions de conformitat amb la llei 34/2002, de 11 de juliol de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic, excepte quan hi hagi una relació contractual prèvia en atenció al que disposa l’article 21.2 de l’esmentada llei. Perdurant la seva autorització, en relació amb aquest últim supòsit, fins i tot un cop conclosa la seva relació amb aTotarreu SL fins que no sigui revocada. En cas que vol l’Usuari vol oposar-se als drets de comunicació comercial s’haurà de posar en contacte per mitjà de correu amb el CLÚSTERMAV i expressar-específicament.
  • Dur a terme estudis interns i informes amb l’objectiu de millorar els nostres serveis segons les preferències dels usuaris.

CONSENTIMENT

L’usuari prestarà el seu consentiment perquè el CLÚSTERMAV pugui fer ús de les seves dades personals a fi de prestar un correcte compliment dels serveis contractats.

L’emplenament del formulari i l’acceptació de les Condicions d’ús i Política de privacitat en el procés de registre al web de la Plataforma NanoHUB implica el consentiment exprés del client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el referit fitxer, titularitat del CLÚSTERMAV.

Si el CLÚSTERMAV fora a utilitzar dades per a una altra finalitat que no sigui la millora de la plataforma hauria avisar als seus usuaris esgrimint perquè es recullen les dades, la identitat i adreça del responsable del fitxer i de la facultat de l’usuari d’exercitar els drets d’ accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades.

CESSIÓ A TERCERS AMB CONSENTIMENT

El CLÚSTERMAV no cedeix dades de caràcter personal sense el consentiment exprés dels seus titulars, que haurà de ser concedit en cada ocasió, sent només cedits amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l’usuari o client.

L’Usuari autoritza a la cessió de la dada del seu correu electrònic als seus contactes en el CLÚSTERMAV, amb la finalitat d’establir un entorn participatiu. Així mateix, en el cas de ser requerit a l’efecte, el CLÚSTERMAV de comunicar les dades personals de l’Usuari a les autoritats competents per cooperar en qualsevol investigació.

La revelació de qualsevol altra dada personal a un tercer pel CLÚSTERMAV per a qualsevol altre objectiu exigirà el consentiment previ de l’usuari, havent informar el CLÚSTERMAV sobre la identitat del tercer i l’objectiu de tal revelació.

CONFIDENCIALITAT I SECRET PROFESSIONAL

Les dades recollides en totes les comunicacions privades entre el CLÚSTERMAV i els Usuaris seran tractades amb absoluta confidencialitat, comprometent-se l’CLÚSTERMAV a l’obligació de secret de les dades de caràcter personal, al seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració , pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers que continguin dades de caràcter personal.

A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que les parts intercanviïn entre si, aquella que aquestes acordin que té tal naturalesa, o la que simplement veure sobre el contingut d’aquesta informació. La visualització de dades a través d’Internet, no suposarà l’accés directe als mateixos, excepte consentiment exprés del seu titular per a cada ocasió.

Recomanem al client que no faciliti a tercers la seva identificació, contrasenya o números de referència que el CLÚSTERMAV pogués proporcionar-li. Així mateix, per garantir que la protecció del secret professional entre el CLÚSTERMAV i l’Usuari es preservi en totes les comunicacions, l’Usuari no ha de revelar la informació confidencial a tercers.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE SEGURETAT I DE PROTECCIÓ DE DADES

El CLÚSTERMAV es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades amb l’objecte d’adaptar a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de codis tipus existents en la matèria, o per decisions corporatives estratègiques, amb efectes de la data de publicació d’aquesta modificació en la web.

EXERCICI DE DRETS

L’Usuari té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades que no siguin imprescindibles per a la celebració del contracte i a la seva utilització per a qualsevol finalitat diferent del manteniment de la seva relació contractual, com ara els tractaments amb finalitats publicitàries. L’Usuari podrà dirigir-se a l’CLÚSTERMAV per tal exercitar el seu dret d’oposició a aquests tractaments, a través dels mitjans indicats per a l’exercici dels seus drets, que s’exposen en el següent paràgraf.

L’Usuari podrà exercir els seus drets d’accés a les dades, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant correu electrònic o carta a la direcció de correu o correu electrònic indicades en el present avís adjuntant fotocòpia o escaneig del seu D.N.I. o document identificatiu substitutori.

Correu electrònic: comunicacio@clustermav.com